Det de som støtter selfangst bør gjøre, er å holde kjeft!

Selslakt = pelsproduksjon ---------> den norske stat støtter dette + dine skattepenger!

Selene er soiale og nysgjerrige pattedyr. De har evne til å oppleve både gleder og nytelse som nærhet og lek, og negative oppelvelser som redsel og smerte. De samler seg hvert år ved fødsels-plasser på isen hvor hunner og unger oppholder seg noen korte uker i året og er som mest sårbare.

Hit kommer selfangerne for å slakte ned de forsvarsløse ungene som ligger på isen for å vokse seg sterke. Hvert år forvandles de trygge fødsels-plassene til dødsfeller hvor ungene desperat prøver å komme seg unna. Årsaken til selslakten er pelsproduksjon.
Bilder og en sannhet norske myndigheter ikke ville offentliggjøre tidligere i år....

Nok en gang skammer jeg meg over den norske stat - og jeg virkelig hater tanken på at mine/våre skattepenger støtter denne grusomheten jeg nå skal skrive om.

Grunnen til at jeg skriver om det er faktisk at jeg ikke visste så mye om dette og en venn av meg sa i en bisetning hvor vi diskuterte dyrevern følgende:

"... men Camilla, selfangst er du vel ikke i mot?!"

Så sa jeg "Jo, det er jeg. ...men helt ærlig vet jeg ikke så mye om dette".

Så da har jeg satt meg inn i dette; Jeg har lest lange rapporter skrevet av inspektører ombord på selfangtskutene, googlet som en gal, kikket på nyhetsaker (gamle og nye) nyhetsaker i utlandet, lest på Noah sin hjemmeside, sett på youtube.com - ja hele google pakken har jeg gått gjennom nå for å få litt mer innsikt.

Det var K-V-A-L-M-E-N-D-E og vondt det jeg fikk se.

Satt her på jobb en stund med tårer i øynene og fikk problemer med å konsetrere meg etter å ha sett videoklipp og lest uttalser fra virkelige syke folk som skryter av å drepe selene.

De skadeskyter de stakkars dyrene om og om igjen, skytetrener på selen som om de var en blink, eller det som det står i en rapport jeg leste fra en inspektør:

"Han er skytekåt" eller "han må skyte seg litt inn".

Eller de flår selene levende på isen..... For at pelsen skal bli finest.

 

Det eneste som betyr noe, er å drepe flest mulig dyr på enklest og hurtigst mulig måte, og få lastet dyrene ombord og komme seg ut av isen. Det ble ofte skadeskutt dyr, som ble heist ombord i båten med en lang stav med krok, og deretter slått i hjel med diverse redskaper som fantes ombord. Det de som støtter selfangst bør gjøre, er å holde kjeft! De bør ikke uttale seg om slikt som de ikke vet noe om.

 


- Arnulf Sørensen, tidligere selfangser, til NOAHs Ark 1/2000


Det gjelder å arbeide fort, og i hastverket tas det nok ikke alltid så nøye om ungene blir slått helt døde før de er flådd. Det påstås at den flådde selskrotten stundom kan levne til igjen og gå i vannet. I det hele er det vel en håndtering som ikke virker foredlende på mennenes følelsesliv.

- Fridtjof Nansen
Bilde: En av selfangerne om bord på et norskt skip "gotter" seg foran alle likene.... kvalm fyr spør du meg.....

Slik drepes selen!

Fire slag med hakapiken mot selungens hode. En rød stripe ligger igjen på den hvite drivisen i det dyret slepes mot skuta. Dette er bilder norske myndigheter ikke vil offentliggjøre.

- Jeg kan ikke se noe negativt med selfangst, sier Kristoffer. Den er human, sier han. Først skytes dyret, deretter slås det i hodet med hakapiken så hjernen knuses. Så kuttes pulsåren til hjernen og dyret blodtappes. Dyret blir drept tre ganger, sier Kristoffer. Hvem har oppdratt denne fyren lurer jeg på?Hva slags input og hjernevasking har han opplevd?

Han var jumper på M/S Kvitungen -det norske skipet som tidligere i år ble anmeldt pga flere alvorlige brudd på dyrevernsloven... Jobben hans var å jumpe ned på isen og balanserte fra isflak til isflak frem til dyrene. Som erfaren storviltjeger var han også tredjeskytter på skuta. Kristoffer sier han ble overrasket da han leste rapporten fra selfangstinspektøren som mener fangstmennene brøt fangstbestemmelsene og dyrevernloven da de brukte mer enn ett skudd for å drepe. Kapteinen og mannskapet ble anmeldt av inspektøren som var ombord denne ferden som endte overalt i media og tilslutt i retten.

Flådd levende på isen...

Selfangsten i Canada er kjent for sin brutalitet. De små dyrene blir slått i hjel med køller så pelsen ikke skal bli ødelagt. I følge mange dyrevernere dør ikke alle selene av kølleslagene, men blir i stedet flådd levende på isen.

Selene drepes for pelsens skyld - skinnene er hovedproduktet i selfangsten.

Selv om norske myndigheter til stadighet prøver å hevde at det er "nødvendig" å drepe seler for ellers "spiser de opp all fisken", er dette noe som ikke har vitenskapelig fundament. Canadiske myndigheter har sluttet å si dette, og forskning støtter ikke den påstanden (fordi økosystemet er mer komplekst enn som så). Dermed gjenstår det at dyrene tas livet av for pelsens skyld.

Selfangerne slår flere ganger, så kjenner de på kraniet og slår igjen - det betyr at han kjente etter om kraniet var knust, noe det ikke var - med andre ord dyret ligger sannsynligvis og føler smerten etter slagene.

Og synes man at det er helt greit å utsette dyr for dette - og det for pelsens skyld - så bør man vurdere sin egen evne til følelser...

 

NB! Teksten under er hentet fra NOAH sine nettsider:

Hvorfor bør man være imot selfangst?

Dyr føler smerte og frykt på samme grunnleggende måte som oss selv, og de kjemper for sitt liv som vi ville ha gjort. Man har ingen logisk grunn til ikke å ta hensyn til disse evnene hos andre dyr.

Norge trenger ikke selfangsten tvert imot kosten fangsten samfunnet flere millioner hvert år. Selfangerne krenker selenes vitale interesser; behovet for å unngå smerte og frykt og for å opprettholde livet  i et forsøk på å tjene penger på unødvendige produkter som pelspynt.

Er selfangst mindre "human" enn andre måter å ta livet av dyr på?

Så godt som alle drap av dyr involverer smerte for dyret! Det gjør vondt både å få strømstøt på slakteri, bli skutt i skogen eller bli slått ihjel på isen. NOAH bekjemper alle former for nedslakting av dyr for profittformål, og setter ikke ulike dyrs lidelse opp mot hverandre.

Ikke desto mindre er det noen særegne trekk ved selfangsten som man bør være klar over: Både skyting og slag med hakapik kan skade dyrene istedenfor å drepe dem. Risikoen for dette er stor under den kommersielle fangsten, hvor fangstmannen ofte må balansere på drivisen, og tempoet er høyt. Seler er vitne til at andre dyr slaktes ned. Selungene kan ikke flykte eller gjemme seg for trusselen som møter dem. Selfangsten slakter ned unger i "kastelegrene", selv om det er et prisipp i Viltloven (som ikke gjelder for sel) at dyr bør fredes i yngletid og i sine hi, reder o.l. Mange sel skytes eller slås på løpende bånd, og det er vanlig å ikke sjekke om selen er bevisstløs, eller å vente med blodtapping til man har slått eller skutt så mange seler som mulig.

Er det "verre" å drepe sel enn å utnytte dyr på andre måter?

Hvis en selfanger isteden begynte med burhøns eller pelsdyroppdrett, er dette selvsagt ikke "bedre" på noen måte. Det finness dessverre utallige måter for mennesker å utnytte og plage dyr for profittformål, og NOAH arbeider mot all utnytting fordi dyr har rett til sitt eget liv. En sel har like mye rett til å leve sitt liv som andre dyr. De fleste mennesker synes også at man i det minste ikke skal drepe dyr for unødvendige luksusformål. Selene drepes for pelsens skyld!

- og hvor mange er det egentlig som synes en sels liv er mindre verd enn enkeltes ønske om å  sprade rundt med en dokumentmappe av selskinn eller ha en pynte-sel i skinn stående i hylla?

Er det sant at det ikke drepes nyfødte unger?

Nei, det er ikke sant.

Fiskeridepartementet selv påpeker at det er lov å slå ihjel unger som dier moren, bare dette gjøres etter 20. mars  og ifølge inspektørenes observasjoner finnes det diende unger lenge etter denne datoen. Myndighetene er klare på at de ikke "definerer" unger som diende etter denne datoen, og at det dermed er tillatt å ta livet av dem.

Blir seler flådd levende i dagens fangst?

Seler risikerer å bli flådd levende i følgende situasjoner: Slaget mot hodet eller skuddet har ikke truffet de deler som fører til dypt bevissthetstap, og blodtappingen utelates eller gjøres ufullstendig, slik at dyret ikke har mistet nok blod for å dø før fangeren er igang med flåingen. Disse situasjonen er dokumetert i både norsk og kanadisk fangst. En veterinærrapport fra kanadisk fangst viste at 42% av selene sannsynligvis ikke har vært tilstrekkelig bedøvet under flåing. En offisiell kanadisk rapport sier at 87% av fangstmennene ikke sjekker om dyret er bedøvet før de begynner blodtapping og flåing. Blodtappingen fullføres ikke før resten av flåingen, det er dermed en reell sjanse for at dyret ikke har mistet nok blod til å være klinisk dødt mens flåingen pågår. Inspektører på norske skuter innrømmet at de ikke registrerte ufullstendig blodtapping som regelbrudd, fordi det var så vanlig at det ville være å henge ut "deres" skute for noe som alle gjorde.

Utgjør den mengden fisk som selene spiser direkte tap for fiskeriene?

Når det regnes ut hvor mye fisk selen spiser, forledes man til å tro at denne fisken ville tilfalle fiskerne, bare selen ble ryddet av veien. Imidlertid er samspillet i havet langt mer komplisert enn som så: hvis selen blir borte, vil blant annet rovfisk og fugl konkurrere med menneskene isteden.

Men det virkelige spørsmålet burde være: Utgjør den mengde fisk som fiskeriene håver på land direkte tap for miljøet i havet? Svaret på dette er selvsagt ja.... fiskeriene har bidratt til krise i flere fiskebestander og påvirket en rekke andre arter som blir tatt  som "bifangst".

Er selfangst nødvendig for at ikke fiskebestandene skal bli oppspist?

Det er dessverre mennesket som utgjør trusselen mot mangfoldet i havet. Siden 1950 ble bestandene av både sel og fisk sterkt redusert på grunn av intensiv fangst. Menneskenes fangst av fisk fra havet har økt fra 20 millioner tonn i 1950 til ca  130 millioner tonn i 2002. World Watch Institute rapporterer om nærmest utfiskede hav. Etterhvert har selv fiskeriene innrømmet at sjøpattedyrene på ingen måte har vært skyld i denne situasjonen.

Er det riktig at selbestandene vil vokse seg enorme og skape "selinvasjoner" og naturkatastrofe hvis det ikke drives fangst?

Nei, "invasjoner" av sel langs kysten har forekommet ved plutselig nedgang i fiskebestander til havs grunnet fiske.  Sykdomsutbrudd kan forekomme hos alle ville dyr; dette kan skje i små såvel som store bestander. Ikke overraskende sammenfaller de kjente "selinvasjonene" med perioder hvor ulike fiskearter har lidd sterkt under overfiske fra fiskeriindustrien. Synet av seler langs kysten er for øvrig naturlig og ønskelig kystsel lever i flokk, og er en naturlig del av norsk fauna. Deres tilstedeværelse er stort sett et godt tegn, ingen "invasjon".

Er selfangst "miljøvennlig"?

Når selfangerne kaller det miljøvennlig å invadere yngleplassen for en dyreart og slakte ned unger og voksne for å kunne tjene penger på pelsen deres, må man spørre hva som er "vennlig" mot miljøet i disse handlingene.

Selene er en naturlig del av faunaen. Det gavner ikke miljøet i havet at selene blir drept av mennesker. Selv med svært lave fangsttall vil ikke selfangst være "miljøvennlig" i den forstand at miljøet som helhet skulle gavnes av fangsten fangsten gavner, som annen næring, kun økonomien til de som er involvert i den.

Er det en norsk rett å drive selfangst?

Selfangst er en måte å tjene penger på for et lite antall nordmenn som er involvert i fangst og produksjon og salg av pelsprodukter og enkelte andre produkter som  f.eks. hundekjeks av selfett. Det burde ikke være et større nasjonalpolitisk anliggende å beskytte denne næringen enn å sørge for at enhver annen liten butikk, produsent eller næringsdrivende rundt om i landet, får penger i kassa. Selnæringen er imidlertid ikke uproblematisk som næring den baserer seg på at dyr opplever lidelse og blir drept.

Visse mennesker har alltid utnyttet både dyr og andre mennesker grovt for å tjene penger...er dette deres rett? NOAH mener at det ikke er noens rett å slakte ned dyr i tusentall for å produsere pels og andre unødvendige produkter for salg. Internasjonale organisasjoner påpeker også at selene ikke tilhører Norge -  det er her de føder sine barn, men det er ikke riktig at norske politikere alene skal bestemme over dyr som vandrer gjennom verdenshavene.

Hva er hovedproduktet fra selfangsten?

Pels utgjør den aller vesentligeste delen av produktene. Kjøtt blir solgt lokalt, men kroppsfettet har man forsøkt å bruke i nye produkter som f.eks. helsekostprodukter og dyrefor. De to firmaene som tar imot sel i Norge er Rieber, som driver pelsproduksjon, og Polargodt AS, som lager hundekjeks.

Er det sant at selolje er sunt og blir brukt i medisiner?

Regjeringen har satset midler på utvikling av "nye" produkter, og reklamerer for selolje som "medisin". Det er imidlertid et problem med tungmetaller i oljen, og undersøkelser viser at selolje og selkjøtt kan ha flere helsemessige ulemper. Ved raffinering for å rense bort tungmetallene, tar man også bort flere næringsstoffer, og det forskes på hvorda sjøpattedyrolje kan blandes med olivenolje for at de gode substansene fra olivenoljen skal føres inn igjen etter raffinering.

Er det sant at organisasjoner er imot selfangst fordi de "tjener penger" på å være det?

Penger som motiv er faktisk grunnen til at selve selfangst drives.

Selfangst er en næring, d.v.s. noe man gjør for å tjene så mange penger som mulig til seg selv. Det er derfor merkelig at selfangerne prøver å legge dette motiver over på de som er motstandere av fangsten. I motsetning til fangstorganisasjonene som får støtte til både fangsten i seg selv og sitt PR-arbeid fra staten, har NOAH aldri mottatt slik støtte til arbeid mot selfangst.

I vårt samfunn trenger man penger for å kunne  påvirke. Men mens fangsorganisasjoner og andre som utnytter dyr ofte selektivt støttes økonomisk av myndighetene, er NOAH og andre organisasjoner som kjemper for dyrs rettigheter er avhengige av privat støtte fra folk som bryr seg om hvordan vi behandler andre levende vesener. Vi oppfordrer deg derfor til å ta selnæringens "beskyldninger" på alvor, og støtte NOAHs arbeid for å fremme respekt for dyr!

Hvorfor drives det selfangst?

Det drives selfangst fordi noen tjener penger på det - og de som tjener penger på det har så sterk politisk innflytelse at næringen er lønnsom for de involverte til tross for at den ikke er lønnsom i seg selv. Staten finansierer selfangsten med opptil 80 %, og arbeider samtidig for at lønnsomheten skal bli høyere etterhvert ved å sponse diverse næringsutvikling basert på sel-produkter.

Hvorfor subsidieres selfangsten med opptil 80% av inntektene hver år?

Det er vanskelig å finne et logisk svar på dette. Selen som konkurrent til fiskeriene er et ugyldig argument.. fangst er ikke "nødvendig", kanskje ikke engang "gunstig" for fiskeriene. Tradisjon og politisk innflytelse fra næringen selv kan forklare mye; det er et prinsipp hos fangstorganisasjonene at de skal få gjøre hva de selv vil med "ressursene sine", dvs levende dyr som har opphold i norske naturområder. Disse organisasjonenes interesser blir politisk favorisert i stor grad.

Jeg går heller naken enn å bruke pels!

- og jeg kødder ikke! At vi mennekser skal slå, drukne, flå dyr eller bruke andre brutale metoder for at vi skal kle oss i pelsen deres er så selvinnlysende galt!
"Denne blodige fangsten er fra nå av forbudt i vårt land, slik den er i de fleste siviliserte land. Dette er et viktig tiltak for å bevare Russlands biodiversitet".

- Yury Trutnyev, russiske naturvernminister, 2009

"Bildene fra selfangsten sirkulerer verden rundt hvert år og minner oss på den grusomme praksisen som brukes for å drepe sel. Europas borgere finner praksisen frastøtende og i sterk kontrast til det vi mener med dyrevelferd".

- Stavros Dimas, European Environment Commissioner, 2008

 

2 kommentarer

linnsvaleng

15.des.2010 kl.19:51

SYYYYYKT!!!!!

Camilla Tolaas

16.des.2010 kl.09:07

linnsvaleng:jeg vet.... Trist, sykt, kynisk og provoserende!

Skriv en ny kommentar

Camilla Tolaas

Camilla Tolaas

26, Oslo

Heihei og velkommen til min blogg! Jeg er en 25 år gammel jente fra Hønefoss. Vennene mine kaller meg Tingeling!Jo, hvorfor det - får du nesten spørre dem om. På bloggen min skriver jeg om alt mulig som opptar meg og om noen glimt fra livet mitt; minner, vennskap, astrologi, drømmetydning, litteratur du burde kikke på, tips og råd om livet og mye mer!

hallo

Kategorier

Arkiv

hits